S nami budete žiť dlhšie

XIII. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

XXVI. Národný kongres urgentnej medicíny
a medicíny katastrof

Miraj Resort Lučenec

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotnícka SR a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity
prof. MUDr. Petra Šimka, Csc.

Rear side of Audiences sitting and listening the speackers on the stage in low light conference hall, event and seminar concept

Všeobecné inforMÁCIE

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priaznivci urgentnej medicíny,

radi by sme Vás informovali o prípravách XIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK, ktorý je plne v gescii už nového výboru spoločnosti (nový výbor pre roky 2021 – 2024). Náš kongres vnímame naďalej ako najdôležitejšiu odbornú a vzdelávaciu aktivitu, ktorá je zároveň aj prezentáciou urgentnej medicíny na Slovensku.

Reflektujúc potreby modernej doby, pristupujeme toho roku k istým zmenám v organizácii a skladbe kongresu. Zmeny sa týkajú miesta, dátumu, dĺžky kongresu. Zásadná zmena je vo využití telekomunikačných kanálov a atraktívneho on-line priestoru.

XIII. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK sa bude konať prezenčnou a on-line formou súbežne. Program skoncentrujeme do dvoch dní, termín podujatia je stanovený na 15.-16.5.2023 (pondelok, utorok). Zmena sa týka aj miesta konania, po rokoch sa náš kongres presunie z Vyhní do Lučenca. Od nového miesta v kongresových priestoroch hotela Miraj Resort v Lučenci očakávame podstatne priaznivejšie ekonomické podmienky a pre odbornú spoločnosť vlastnú nákladovú efektívnosť. Ďalšie naše očakávania smerujú k vytvoreniu atraktívneho on – line priestoru a dostupnosti pre tých, ktorí z určitých dôvodov sa nemôžu podujatia zúčastniť prezenčnou formou. V konečnom dôsledku je predpoklad nárastu celkovej účasti, vrátane účasti všetkých, ktorí majú záujem o urgentnú medicínu, medikov i kolegov medziodborových špecializácií. Organizačné a technické zabezpečenie podujatia zabezpečí Edumed, n.o., ktorá je odbornej verejnosti známa technicko-organizačným zabezpečením konferencie Polytrauma.

Úsilím nového výboru je v novom prostredí a v meniacom sa systéme zdravotníctva ďalej zvyšovať vysokú odbornú kvalitu kongresu a poskytnúť zaujímavo prezentovaný prehľad nových poznatkov a trendov v urgentnej medicíne. Súčasne by sme chceli programom prispieť k posilneniu dobrých vzťahov nielen medzi urgentológmi v nemocnici a záchranármi v teréne, ale i medzi staršou a nastupujúcou mladou generáciou, ako i preklenutie centrifugálnych síl medzi jednotlivými obormi. Dôraz kladieme na panelové diskusné fóra, prizvanie domácich a zahraničných špičkových odborníkov, hlavne expertov z Česka. Zostavovanie jednotlivých blokov bude otvorené pre všetkých členov SSUMaMK.  Samozrejme nebudú chýbať originálne práce, komentované kazuistiky a posterové prezentácie.

Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať na našej stránke odbornej spoločnosti www.urgmed.sk a novej webovej stránke kongresu www.urgmedkongres.sk.

Pevne veríme, že zmeny v organizácii nášho kongresu prispejú k modernizácii podujatia, zvýšia celkovú účasť (osobnú i dištančnú), zvýšia záujem o urgent a posilnia spoluprácu s inými odbornými spoločnosťami. Veríme tiež, že sa nám podarí vytvoriť autentickú osobnú atmosféru s prínosným a inšpiratívnym programom.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami v máji v Lučenci!

Výbor SSUMaMK